Tydeligere plassering av ansvar, økt kompetanse og bedre kontroll i byggesaker. Dette er blant nødvendige virkemidler for å redusere et altfor høyt antall byggfeil, ifølge det statlige Byggkvalitetutvalget.

vil a vekk useriøse aktører_500x346.jpg

Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup og utvalgsleder Nils Henrik von der Fehr. Foto: Norsk brannvernforening

 

-Alle må kunne være trygge på at nye boliger og bygg får den kvaliteten de skal ha. Det betyr at vi må bekjempe useriøse aktører i byggenæringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Onsdag 5. februar mottok han en rapport som oppsummerer nær to års arbeid fra det regjeringsoppnevnte Byggkvalitetutvalget. Det nåværende plan- og bygningsregelverket er blitt kritisert for å være for omfattende og komplekst. Samtidig har det fra ulikt hold blitt etterlyst en klarere ansvarsfordeling og mer kontroll i byggesaker.

-Et viktig formål med utvalgets arbeid har vært å gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet, sier utvalgsleder Nils Fredrik von der Fehr.

Foreslår regelverksendringer
Byggkvalitetutvalget anbefaler blant annet å gå bort fra dagens ansvarsrettssystem da dette ofte medfører uklarhet og ansvarspulverisering. I stedet må det offentligrettslige ansvaret plasseres entydig hos tiltakshaver. Tiltakshaver kan og skal fortsatt hyre inn profesjonelle som kan bistå med søknad, prosjektering og utførelse av bygg, med privatrettslig ansvar nedfelt i kontrakter.

Foreslår å fjerne sentral godkjenning
Utvalget peker dessuten på at ordningen med sentral godkjenning bør avvikles. Dette er en frivillig ordning hvor foretak i byggenæringen kan få vurdert om de tilfredsstiller lovens kvalifikasjonskrav. Ordningen kan misbrukes ved at kompetansen som ligger til grunn for godkjenningen ikke nødvendigvis brukes i byggeprosjektet. For å unngå dette foreslår utvalget at kvalifikasjonskrav knyttes til person i stedet for foretak.

Byggkvalitetutvalget peker på god oppfølging og kontroll som viktige tiltak for å forhindre byggfeil, og for å rette opp feil og utbedre skader raskt og effektivt. For å kunne oppdage feil så tidlig som mulig bør kontrollene være risikobasert og omfatte besøk på byggeplass i utførelsesfasen.